GEBEDSVIERINGEN SEPTEMBER 2006.

 

 Mariale Gebedsviering – Nazareth

 

Welkom

In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

God onze Vader, op het beslissend moment van de tijden

stond een jonge vrouw, in de eenvoud van haar hart,

open voor uw plan over mens en wereld.

Zij werd de eerste gelovige in het hart van uw heilsplan.

Wij kunnen slechts christen zijn in haar spoor.

 

Maak ons ontvankelijk zoals Maria van Nazareth.

Maak ons hart bereidwillig om te doen wat er te doen is.

Maak ons dienstbaar, bereid voor elk goed werk.

Ons geschiede naar Uw woord.  Amen.

 

Openingslied: Te Lourdes op de bergen.

Te Lourdes op de bergen

Verscheen in ’n grot,

vol glans en vol luister

De Moeder van God.

AVE, AVE, AVE MARIA!

AVE, AVE, AVE MARIA!

 

Zij riep Bernadette,

Een nederig kind,

”Wie zijt gij, vroeg ’t meisje,

Die u daar bevindt?”

AVE, AVE, AVE MARIA!

AVE, AVE, AVE MARIA!

 

Ik ben d’Onbevlekte

En zuivere Maagd;

gans vrij van de zonde

Heb ik God behaagd.

AVE, AVE, AVE MARIA!

AVE, AVE, AVE MARIA!

 

 

Bezinning … op de lofzang van Maria

 

Lezer 1:          Maria,

Je was een biddende vrouw

die nauw verbonden leefde met God, je Heer.

Je vreugde om God heb je dikwijls uitgezongen.

Je kon je God niet vergeten.

Je hebt Hem geloofd en geprezen,

dikwijls en gemeend.

Je hart liep over van dankbaarheid

omdat jouw naam geschreven stond

in de palm van Gods hand.

Je wist je door Hem gekend en bemind.

 

Lezer 2:          Maria,

Je was niet vol van jezelf.

Je besefte goed je kleinheid als mens.

Je pronkte niet met je deugden of vroomheid.

Je wist goed dat je alles

aan God te danken had:

je leven, je roeping, je plaats in Zijn heilsplan.

je wilde dienstbaar zijn.

Je leven was een volmondig ”ja”

op wat God je vroeg.

Wij loven en eren U, Maria.

 

Samen:           Magnificat !

Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!

 

 

Lezer 1:          Maria, vandaag sluiten wij ons aan

bij de lange mensenrij

die doorheen de geschiedenis

jou gelukkig heeft geprezen.

Gelukkige vrouw, die zo heeft geloofd!

In jouw klein maar zo ontvankelijk mensenhart

heeft God grote dingen gedaan.

Uit kracht van Zijn Geest

mocht je de moeder worden van Jezus,

jouw kind en Gods Zoon.

Jij hebt onze Redder gedragen en gevoed.

Wij loven de driemaal heilige God

omdat Hij jou heeft gekozen

als lieve moeder voor zijn Zoon.

 

 

Lezer 2:          Maria,

in jouw kind, Jezus,

zien wij een krachtig teken

van Gods barmhartigheid.

In Jezus ’leven is het voor ons duidelijk geworden

dat God hart heeft voor de armen.

Zo innig leefde God met ons mee

dat Hij ons Zijn eigen Zoon heeft gegeven.

Maria,

samen met jou verheugen wij ons

over Gods liefdevol meeleven met de mensen.

Zijn barmhartigheid is overal en altijd

bij allen die Hem eerbiedigen.

Om uw meewerken aan Gods’ heilsplan

loven en eren wij U, Maria.

 

Samen:           Magnificat !

Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!

 

Lezer 1:          Maria,

je leerde ons

dat allen die bouwen op macht en rijkdom

bij God bedrogen uitkomen.

Hooghartigen

die alleen op eigen kunnen vertrouwen

weigeren een plaats in Gods Rijk.

Tronen gebouwd op aanzien en geweld

vallen in duigen voor Gods gelaat.

 

Lezer 2:          Maria,

je hebt je God bezongen

als Vriend van armen en geringen.

Voor kleine mensen is God bereikbaar.

Hij heeft hoop aan rechtelozen

want hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.

Maria,

Jezus heeft die goddelijke voorkeur

voor gebroken mensen getoond

toen Hij zich bekommerde

om zieken, uitgestotenen en zondaars.

Hij heeft hen verzekerd

van Gods aandacht voor hen.

Maria,

leer ons,

nederig en klein,

de dienaars van Gods grootheid zijn.

Om uw nederigheid,

loven en eren wij U, Maria.

 

Samen:           Magnificat !

Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!

 

 

Lezer 1:          Maria,

jouw volk heeft eeuwenlang

geleefd van Gods beloften.

God had Zijn zegen geschonken

aan Abraham,

de vader van het geloof,

en aan al zijn kinderen in het geloof.

God had toegezegd om in bange uren

zijn volk nabij te zijn

en een Redder te zenden.

Maria,

met je volk

heb je uitgezien

naar die langverwachte Messias.

 

 

Lezer 2:          Maria,

je verbazing moet groot geweest zijn

toen het tot je doordrong

dat Gods belofte in vervulling ging

toen Jezus uit jou geboren werd.

Je bent de moeder van de Emmanuël,

de God-met-ons.

Sindsdien zijn God en mens

voor immer nauw met elkaar verbonden.

In Jezus heeft God zich ons lot aangetrokken.

Dwars door lijden en dood heen

wil Hij ons voor altijd

bij zich in huis hebben.

Maria,

je bent ons voorgegaan naar het huis van de Vader.

Jij geeft ons hoop op een leven

zonder pijn en tranen

in de nabijheid van Jezus,

jouw Zoon en onze Heer.

Om zoveel onverdiende goedheid

willen wij ons aansluiten bij jouw Magnificat

en zeggen: God zij lof en dank!

Samen:           Nu looft en prijst mijn ziel de Heer,

van vreugde jubelt heel mijn hart

in God die mijn verlosser werd.

 

Magnificat !

Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!

 

Stil en persoonlijk gebed…

 

Maria… Zeven maal leed van mensen

Zeven maal ons nabij!

 

Maria,

wij zoeken liefst de mooie kant van het leven,

waar we kunnen zingen, lachen, gelukkig zijn.

Gij maakt ons duidelijk dat wij onze God

ook kunnen vinden in pijn, in lijden en verdriet.

Bid met ons

dat wij de moed vinden

vol te houden in moeilijke tijden.

Bid met ons

dat ook wij liefde kunnen tonen

over elke dood heen.

 

Lezer: Maria,

net als U zijn wij bezorgd om al de mensen

van wie we houden…

 

Bid met ons voor elk mensenkind,

dat vreugde en hoop in het leven

het halen op verdriet en twijfel.

 

Allen: Weesgegroet Maria…

 

Lezer: Maria,

samen met u was ook Gods Zoon op de vlucht.

Hij voelt mee met allen

die zonder geborgenheid door het leven moeten.

Bid met ons dat de dag komt

waarop elke mens een thuis vindt

om te wonen, veilig en wel.

 

Allen: Weesgegroet Maria…

 

Lezer: Maria,

samen met Jozef waart gij op zoek naar uw Zoon.

Gij mocht Hem terugvinden in de tempel.

 

Bid met ons voor kinderen die zich verliezen

in consumptie, in blind genot, in geweld.

Bid met ons voor alle mensen

die op zoek zijn naar elkaar.

 

Allen: Weesgegroet Maria…

 

Lezer: Maria,

gij waart Jezus aan het kruis nabij.

Gij zijt bij Hem gebleven.

 

Bid met ons dat wij rechtop blijven

en meegaan met wie een zwaar kruis

te dragen hebben.

Dat de machteloosheid ons niet verscheurt,

geen verbitterde mensen van ons maakt.

 

Allen: Weesgegroet Maria…

 

Lezer: Maria,

liefde bracht u onder het kruis,

tot bij de dood.

 

Bid met ons voor allen die stervende zijn,

voor alle mensen die zwaar te lijden hebben,

dat zij zich niet alleen weten.

Bid met ons dat wij liefde leren

tot in de dood.

 

Allen: Weesgegroet Maria…

 

 

Lezer: Maria,

Gij draagt wie zichzelf niet meer kan dragen.

Waar geen hoop meer is, daar is wel nog liefde.

En waar liefde is, daar is God.

 

Bid met ons dat Gods liefde

allen mag bereiken die hopeloos zijn.

Dat liefde ook onze doden mag dragen.

 

Allen: Weesgegroet Maria…

 

Lezer: Maria,

Gij hebt Uw Zoon aan de Vader toevertrouwd.

 

Bid met ons om vertrouwen op Gods trouw.

Bid met ons voor onze doden.

Bid met ons in het uur van onze dood.

 

Allen: Weesgegroet Maria…

 

Slotgebed: Weesgegroet Maria (samen bidden)

Weesgegroet Maria,

die gezegd hebt:

” zie de dienstmaagd des Heren,

mij geschiede naar Uw Woord!”

door wie het woord van God is mens geworden

en onder ons heeft gewoond,

die Uw kind hebt zien opgroeien

in wijsheid en welgevalligheid

bij God en de mensen,

die stand houdt in de beproeving

als Uw Zoon wordt geslagen,

die staat onder Zijn kruis,

het kruis van onze verlossing,

die van de vrouwen moogt vernemen:

” Hij is verrezen!”

die met de leerlingen volhardt in gebed,

tot de komst van de heilige Geest,

die zelf met lichaam en ziel

ten hemel opgenomen zijt.

 

Zalig prijzen U alle geslachten op aarde!

Van U leren wij “JA” zeggen tegen God.

Gij zijt de kroon op het werk van de Vader,

de Zoon en de Geest!

In U is Gods plan volkomen geslaagd!

Amen.

 

SLOTLIED: Liefde gaf U duizend namen  (SAMEN)

Liefde gaf U duizend namen,

groot en edel, schoon en zoet,
maar geen één die 't hart der Vlamen,

even hoog verblijden doet,
als de naam, O Moedermaagd,

die Gij in ons landje draagt,

schoner klinkt hij dan al d'and'ren:               

Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren,

Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren.

 

Waar men gaat langs Vlaamse wegen,

oude hoeve, huis of tronk,                                               

komt men U, Maria, tegen,

staat uw beeltenis te pronk,                                                                  

lacht ons toe uit lindegroen,

bloemenkrans of blij festoen,

moge 't nimmer hier verand’ren:                           

O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren,

O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren!

                                                                   

Blijf in't Vlaamse hart tronen

als de hoogste koningin,

als de beste moeder wonen

in elk vlaamse huisgezin.

Sta ons bij in alle nood,

nu en in het uur der dood,

ons, uw kind'ren en ook d'and'ren,
Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen,

Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen.                                                                                                                                                                     

 

SLOTWOORD

 

 

 

Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid,

 het bidden en het mee zingen.

U mag deze blaadjes meenemen

 als aandenken aan deze viering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook eens onze website van het dekenaat NAZARETH met zijn 12 parochies….

 

www.dekenaat-nazareth.be